Pomoc dla osób usamodzielnianych z MOS, MOW, Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienia i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą;

 • Pieniężną na usamodzielnienie,
 • Pieniężna za kontynuowanie nauki,
 • W uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 • W uzyskaniu zatrudnienia,
 • Na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Warunki przyznania ww. pomocy

 1. Skierowanie do ww. placówek nastąpiło na mocy postanowienia Sądu,
 2. Pobyt w ww. placówkach trwał co najmniej rok,
 3. Gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, ww. pomoc przysługuje w przypadku gdy jest ona zdolna do samodzielnej egzystencji,
 4. Zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia,
 5. Wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia,
 6. Złożenie programu usamodzielnienia, który należy sporządzić na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności,
 7. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

Przysługuje w wysokości 30% podstawy tj. 494,10 zł. miesięcznie, osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Ww. pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Warunkiem jej przyznania poza warunkami określonymi powyżej jest określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowanie nauki, oraz  przedłożenie aktualnego zaświadczenia szkolnego na początku każdego rozpoczynającego się semestru.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Warunkiem jej przyznania, poza spełnieniem warunków określonych powyżej, jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej, zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenia ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:  polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej innych niż wydatki, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie uzależniona jest od okresu pobytu w placówkach i jest ustalana w oparciu o § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienia, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 954).

W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę pomoc na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie warunkowana jest spełnieniem kryterium dochodowego, w przypadku osoby samotnie gospodarującej wysokość dochodu nie może przekroczyć kwoty 1.084 zł, natomiast w przypadku osoby w rodzinie wysokość dochodu nie może przekroczyć 912 zł. na osobę w rodzinie.

Odmowa przyznania pieniężnej pomocy na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie

Odmowa przyznania pieniężnej pomocy na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie:

Może nastąpić w przypadku gdy:

 1. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie  z celem na jaki została przyznana,
 2. Osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie placówkę,
 3. Osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia,
 4. Osoba usamodzielniona porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia,
 5. Osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

Zawieszenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie

Może nastąpić w przypadku gdy:

 1. Wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej,
 2. Nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki w okresie pomiędzy ukończeniem przez osobę usamodzielnianą szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia,
 3. Stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy,
 4. Osoba usamodzielniona nie realizuje programu usamodzielnienia,
 5. Gdy wszczęto przeciwko osobie usamodzielnionej postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
   

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Wartość pomocy ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy,  w jej skład mogą wchodzić:

 1. Materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 2. Niezbędne urządzenia domowe,
 3. Pomoce naukowe,
 4. Sprzęt rehabilitacyjny,
 5. Sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Rejestr zmian dla: Pomoc dla osób usamodzielnianych z MOS, MOW, Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).