Pomoc dla osób usamodzielnianych z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przysługiwana pomoc po opuszczeniu pieczy

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu,

 • przyznaje się:
  • pomoc na kontynuowanie nauki,
  • pomoc na usamodzielnienie,
  • pomoc na zagospodarowanie,
 • udziela się pomocy w uzyskaniu :
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia;
 • zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc, o której mowa powyżej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500,- zł miesięcznie.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową , majątkowa lub osobistą.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną nie mniej niż 6600 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat; nie mniej niż 3300 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat; nie mniej niż 1650 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielniana 26. roku życia.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielniana pełnoletności.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3000 zł.

Odmowa pomocy

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych objęci procesem usamodzielnienia, mogą ubiegać się o świadczenia o których mowa w dziale IV ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013 r. poz. 135,ze zm) .

Dodatkowe informacje

Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem 01 stycznia 2012 r. opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) stosuje się przepisy dotychczasowe.”

W myśl art. 240 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, gdzie otrzymać można odpowiednie druki i skorzystać z pomocy przy ich wypełnieniu. 

Rejestr zmian dla: Pomoc dla osób usamodzielnianych z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).