Informacja o zasadach wypłacania dodatku wychowawczego

Informacja o zasadach wypłacania dodatku wychowawczego (dot. rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (dotyczy placówek opiekuńczo – wychowawczych) w 2022 roku.

W dniu 2 listopada 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.1981), która zmienia ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie przyznawania świadczenia tzw. 500+. Przepisy powyższe wchodzą w życie 01 stycznia 2022 r.

Zmiany zawarte w przepisach, o których mowa powyżej powodują, że:

 1. dodatek wychowawczy lub dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacany będzie rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do 31 maja 2022 roku.
 2. w dniu 1 czerwca 2022 r. tracą moc wszystkie decyzje wydane przez PCPR , na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków wychowawczych i dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego.
 3. od 01 czerwca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje wypłatę dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.
 4. rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej od 01 stycznia 2022 r. oraz na dzieci, które umieszczone zostały przed 01 stycznia 2022 r. , ale sprawujący nad nimi pieczę zastępczą nie złożyli stosownego wniosku w PCPR w sprawie przyznania dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego odpowiednie wnioski w celu przyznania ww. świadczeń składają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego , tzw. 500+ w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

 1. Złożenie wniosku na formularzu SW-O.
 2. Forma wniosku - elektroniczna poprzez platformę PUE ZUS.
 3. Do wniosku niezbędne jest zaświadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 4. Zaświadczenie z PCPR wydawane jest na wniosek sprawujących pieczę zastępczą.

Rejestr zmian dla: Informacja o zasadach wypłacania dodatku wychowawczego

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Michał Bugarewicz
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-01-28 11:45:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Michał Bugarewicz
 • Administrator
 • 2022-01-28 11:45:00
 • Podejrzyj

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).