Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 193 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej miesięczną opłatę za pobyt dziecka ponoszą solidarnie rodzice.

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 194 ust. 3 w/w ustawy starosta może, na wniosek lub z urzędu, odstąpić od ustalenia tej opłaty uwzględniając uchwałę rady powiatu określającą szczegółowe warunki odstąpienia. Może również, uwzględniając uchwałę, umorzyć w całości lub części łącznie z odsetkami ustaloną w decyzji opłatę, odroczyć termin jej płatności lub rozłożyć należność na raty.

Rada Powiatu w Świdnicy uchwałą Nr XIV/115/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. określiła szczegółowe warunki umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 1796 z późn. zm.).

Druki wniosków i oświadczeń można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy i skorzystać z pomocy przy ich wypełnianiu.

Rejestr zmian dla: Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Aby w pełni skorzystać z możliwości serwisu, musisz zaakceptować ciasteczka (cookies).