Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Zarząd Powiatu w Świdnicy
ogłasza

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii do projektu "Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stasunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2017-2020"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 31 lipca 2017r.

Czas zakończenia konsultacji: 7 sierpnia 2017r.

Parowozem na Festiwal – Krzyżowa Music Express

Krzyżowa-Music to mistrzowskiej klasy warsztaty muzyczne o charakterze festiwalu. W oddalonej od miejskiego zgiełku Krzyżowej, w miejscu które jak żadne inne jest symbolem integracji europejskiej, spotkają się w sierpniu 2017 roku światowej klasy muzycy z młodymi aspirującymi muzykami, aby wspólnie muzykować, wymieniać doświadczenia i przedstawić owoce swojej pracy na licznych koncertach, które odbędą się w najpiękniejszych zakątkach na Dolnym Śląsku.

Wsparcie dla osób i rodzin dotkniętych przemocą

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą (plik PDF, 525KB)

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne (plik PDF, 264KB)

Baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w województwie dolnośląskim (plik PDF, 153KB)

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim (plik PDF, 158)

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie dolnośląskim (plik PDF, 161)

Zmiany w drukach wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że dokonano zmian w drukach wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - poświadczenie zameldowania – w zakładce druki wniosków – oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Wsparcie Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości

Ideą Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości we Wrocławiu jest pomoc studentom z niepełnosprawnością i wszystkim, którzy będą chcieli rozpocząć edukacje na poziomie wyższym, a z powodu choroby są skazani na wykluczenie.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl