Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w sprawie wpsarcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ossób z niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść rozstrzygnięcia (plik PDF, 191KB)

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na: sprzedaż i dostawę laptopów w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwuj na lata 2014 - 2020.

Zapytanie ofertowe (plik PDF, 365KB)

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (plik PDF, 121KB)

Załącznik nr 2 - Umowa (plik PDF, 420KB)

Załącznik nr 3 - specyfikacja (plik PDF, 122KB)

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy (plik PDF, 62KB)

Załącznik nr 5 - klauzula informacyjna (plik PDF, 200KB)

Odpowiedź na zapytanie do postępowania z dnia 29.07.2020 (plik PDF, 27KB)

Odpowiedź na zapytanie do postępowania z dnia 30.02.2020 (plik PDF, 30KB)

WSPARCIE DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID - 19

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Wojewoda Dolnośląski dokonał podziału środków znajdujących się w dyspozycji województwa dolnośląskiego na poszczególne powiaty. Kwota środków przyznanych dla Powiatu Świdnickiego wynosi 453.550,00 zł.

Niniejsza kwota zostanie przeznaczona na zakup: 135 laptopów, 1 monitora, 7 szt. sprzętu audiowizualnego, 2 oprogramowań  dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ośrodki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych. Ponadto zostanie wyposażone 1 miejsce do kwarantanny w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Wsparcie jest dedykowane dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plakat dotyczący projektu (plik PDF, 286KB)
 

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie Dobry Start

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie Dobry Start

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej do 30 listopada.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. Zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Druk wniosku (plik PDF, 737KB)
 

Informacja o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko psychologa nie został rozstrzygnięty.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl