Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż  unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część I, II i III zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na zadanie pn.: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 121KB)

Jubileusz XX-lecia działalności WTZ w Mokrzeszowie

Jubileusz XX-lecia działalności WTZ w Mokrzeszowie

Opieka wytchnieniowa - Edycja 2019

Opieka wytchnieniowa edycja 2019

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 04 września 2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2016-2019, powołanej przez Starostę Powiatu Świdnickiego

W skład Powiatowej Rady wchodzili:

  • Ewa Dziwosz – przewodnicząca
  • Ewa Kowalska – z-ca przewodniczącej
  • Anna Lipka – sekretarz
  • Małgorzata Zaremba – członek rady
  • Beata Fijołek – członek rady

Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz oraz Członek Zarządu Powiatu Alicja Synowska podziękowali wszystkim członkom Rady za dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Podziękowania złożyli również Dyrektor PCPR Beata Galewska oraz Dyrektor PUP Tadeusz Kotlarski.
 

Zdjęcia z ostatniego spotkania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2016-2019

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

KSIĘGOWEGO

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 311KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl