Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Kurs wózków jezdniowych podnośnikowych dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju”

Dnia 11 października br. odbył się egzamin kwalifikacyjny przed komisją UDT dla uczestników I edycji kursu wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach projektu „Akademia rozwoju”. Do egzaminu przystąpiło 5 osób.

W kursie w ramach I edycji uczestniczyło 6 osób będących w rodzinnej i/lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, które od 04 września br. rozpoczęły teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych.

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 318KB)

"Zajęcia klubowe w WTZ"- przyjmowanie winsoków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, jako właściwe do przyjmowania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinasowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ", przypomina, że dla zajęć klubowych, które odbywać się będą od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. termin przyjmowania wniosków rozpoczął się z dniem 10 października br., a upływa z dniem 31 października br.

Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu  ,,Zajęcia klubowe w WTZ” w Powiecie Świdnickim (plik DOCX, 16KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozpatrywania wniosków o "Zajęcia klubowe w WTZ" (plik DOCX, 26KB)

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku – informacja dla Wnioskodawców Modułu II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia naboru w Module II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 10.10.2019, mogą się zwrócić do Realizatorów z prośbą o przywrócenie terminu. (załącznik)
Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy  pod nr tel.074/851-50-21 lub na stronie PCPR: pcpr@pcpr.swidnica.pl

Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18  pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami".

Projekt jest realizowany w okresie od 03.06.2019 r. do 30.09.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD). Udział w projekcie mogą wziąć osoby w wieku od 30 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu świdnickiego:

  1. pozostające bez pracy, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby  w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami,
  2. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

< czytaj więcej >

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl