Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referent w Zespole ds. Świadczeń.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 284KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat, przebywających w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego, pn. Budujemy świat wolny od przemocy" w ramach Kampanii 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie prac w technikach rysunek, grafika, malarstwo, na papierze (ewentualnie na tkaninie) z wykluczeniem technik komputerowych.

Dostarczenie pracy plastycznej do PCPR przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy winno nastąpić do dnia 25 października 2021 r. do godz. 14:00.

Szczegóły Konkursu reguluje Regulamin

Fundacja Aktywizacja od maja 2021 roku rozpoczęła, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu "Work-for-all", który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem główny Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób oraz jakości zatrudnienia 200 osób z niepełnosprawnościami lub osób biernych zawodowo z powodu choroby, poprzez kompleksowy zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy w okresie od 01.05.2021 r. do 30.06.2023 r.

więcej informacji na stronie: aktywizacja.org.pl

Ogłoszenie o zmieszczeniu oferty Fundacji Ziemi Świdnickiej "SKSK" na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Badania psychologiczne i sporządzenia opinii kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 288KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Świadczenie na terenie powiatu świdnickiego usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu MR i PS Opieka wytchnieniowa - edycja 2021.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 48KB)