Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do strony

Aktualności

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Strzegomia za kółkiem …

19 stycznia br. każdy uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzegomiu mógł spróbować swoich sił za kierownicą samochodu. Na początek, przeprowadzono sprawdzian znajomość przepisów ruchu drogowego, która jest niezbędna przy poruszaniu się po drogach.

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy


informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty pracy z rodziną została wybrana Pani Jolanta Godula  zamieszkała w Olszanach.

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę:
pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ,,ustawą” dla 30 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. (CPV 85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne i psychologiczne).

Lista kandydatów

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Specjalista pracy z rodziną
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Jolanta Godula, miejsce zamieszkania OLSZANY.

Pomoc pieniężna na rehabilitację dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim ogłosiła rozpoczęcie IX Akcji Charytatywnej. W ramach akcji przyznawana będzie pomoc pieniężna na opłacenie całości lub części kosztów uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w turnusie rehabilitacyjnym, odbywającym się w okresie pomiędzy 15 czerwca a 31 grudnia 2015 roku w wyspecjalizowanym stacjonarnym ośrodku rehabilitacyjnym.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl