Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie: "Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" rozstrzygniętego w dniu 18.01.2019r. wybrana została najkorzystniejsz oferta nr 2 wykonawcy:

Pełna treść informacji (plik PDF, 159KB)

 

Indywidualne korepetycje z języka niemieckiego na terenie powiatu świdnickiego dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od stycznia 2019 roku rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne korepetycje z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego.

Osoba prowadząca: Pani Jolanta Sajdak

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

Zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od stycznia 2019 r. kontynuuje realizację zadania w ramach projektu „Akademia rozwoju” - Zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Zadanie realizowane jest na podstawie umów zlecenia, zwartych na czas określony. Zatrudnienie osób do pomocy odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.). Wymiar godzinowy wsparcia dla rodziny uzależniony jest od ilości dzieci, przebywających w rodzinie czy też trudności w sprawowaniu opieki. Działanie realizowane jest w godzinach i dniach wyznaczonych przez rodziny zastępcze. Wsparciem w ramach przedmiotowego zadania zostało objętych 8 rodzin zastępczych, w tym: 1 rodzina zastępcza zawodowa, 3 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 4 rodzinne domy dziecka. Łączna liczba dzieci objętych wsparciem wynosi: 44.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu "Akademia rozwoju", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020" do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.01.2019r. do godz. 09:00 wpłynęły oferty następujących wykonawców:

Pełna informacja z sesji otwarcia ofert (plik PDF, 58 KB)

Urodziny Warsztatu

Po koniec grudnia Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu obchodził swoją piątą rocznicę działalności. Dla uczestników i kadry ten dzień był wyjątkowy i w wyjątkowy sposób potraktowany. Wspólnie uczciliśmy ten dzień obiadem w restauracji „Szafir” w Strzegomiu.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl