Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ogłoszenie Starosty Świdnickiego

Ogłoszenie Starosty Świdnickiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim.

Pełna treść ogłoszenia (plik DOCX, 15KB)

Karta zgłoszenia (plik DOCX, 16KB)
 

Konkurs Plastyczny

 

Regulamin konkursu (plik PDF, 324KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy"

Pełna treść informacji (plik PDF, 2MB)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością p.n.: „Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Pełna treść informacji o rozstrzygnięciu (plik PDF, 37KB)

Informacja o przetargu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych: świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 615KB)

SIWZ (plik PDF, 14MB)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy fizjoterapia (plik DOC, 85KB)

Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy EEG Biofeedback (plik DOC, 85KB)

Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz ofertowy Tomatis (plik DOC, 85KB)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków art 22 ust 1 ustawy (plik DOC, 69KB)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik DOC, 73KB)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (plik DOC, 65KB)

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób realizujących zamówienie (plik DOC, 72KB)

Załącznik nr 8.1 do SIWZ - Projekt umowy - fizjoterapia (plik PDF, 1.7 MB)

Załącznik nr 8.2 do SIWZ - Projekt umowy - EEG biofeedback (plik PDF, 1.7MB)

Załącznik nr 8.3 do SIWZ - Projekt umowy - Tomatis (plik PDF, 1.7MB)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o nie prowadzeniu dzialalności gospodarczej (plik DOC, 61KB)

Załącznik nr 10 - Oświadczenie (plik DOC, 90KB)

Załącznik nr 11 do SIWZ - klauzula informacyjna (plik PDF, 556KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl